Blog

ISO normy

To znamená, že systém riadenia podniku je usporiadaný tak, že spĺňa požiadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho výrobkov a služieb. Tiež to znamená, že podnik dodáva výrobky a služby kvalitne a presne podľa objednávky, nedochádza k nedorozumeniam medzi podnikom a jeho odberateľmi.ISO 9001 - Quality Management Systems Norma EN ISO 9001 ...

Transparentnosť a verejné obstarávanie

V súčasnosti sa spolu s pojmom verejné obstarávanie veľmi často spomínajú aj jeho základné princípy. Zákon o verejnom obstarávaní upravuje 4 základné princípy verejného obstarávania: (I.) princíp rovnakého zaobchádzania, (II.) princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, (III.) princíp transparentnosti a (IV.) princíp hospodárnosti a efektívnosti. ...

Priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti

Verejný obstarávateľ je pri povodni, požiari, alebo inej život ohrozujúcej situácii nútený flexibilne reagovať a v čo najkratšom čase odstrániť následky takejto mimoriadnej udalosti. Zákon o verejnom obstarávaní pamätá aj na takéto situácie, keď najmä z časových dôvodov nie je objektívne možné uskutočniť postup vo verejnom obstarávaní s lehotami na ...

Európske štrukturálne a investičné fondy pre programové obdobie 2014 - 2020

Programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (1) OP II - Operačný program Integrovaná infraštruktúra Program výrazne prispeje k podpore kľúčových európskych a vnútroštátnych rozvojových priorít a to k obnoveniu železničnej infraštruktúry a vozového parku, verejnej osobnej doprave, infraštruktúre vodných ciest, cestnej infraštruktúre, ...

Riadenie rizík v projektoch

Účelom riadenia rizík je prevencia vzniku problémov, ktoré môžu zásadne ovplyvniť výsledky projektu. Cieľom je stanovenie závažnosti problému, identifikácia nositeľa a príprava opatrení na jeho zmenšenie alebo úplné odstránenie. Hodnota problému alebo rizika (R) sa štandardne stanovuje ako súčin pravdepodobnosti (P) jeho vzniku a veľkosti dopadu (D) na ...

Výhody zápisu do Zoznamu podnikateľov

Veľa podnikateľských subjektov si pod verejným obstarávaním predstaví množstvo dokladov a dlhé lehoty súvisiace s celým procesom súťaženia. Na predloženie ponuky do súťaže je z pohľadu záujemcu nevyhnutné splniť okrem iného podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Tieto podmienky zahŕňajú potvrdenia zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, ...

Trvalo udržateľné verejné obstarávanie

Je preto namieste snaha, aby tieto prostriedky boli využívané čo najefektívnejšie, a prispeli teda k rozvoju miestnej komunity. Pravidlá verejného obstarávania umožňujú stanoviť verejným obstarávateľom viaceré kritéria, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju spoločnosti.Na úrovni Európskej únie sa postupom času sformovali dve platformy, ktoré ...