Európske štrukturálne a investičné fondy pre ...

Programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

(1) OP II - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Program výrazne prispeje k podpore kľúčových európskych a vnútroštátnych rozvojových priorít a to k obnoveniu železničnej infraštruktúry a vozového parku, verejnej osobnej doprave, infraštruktúre vodných ciest, cestnej infraštruktúre, informačnej spoločnosti a technickej pomoci. Program sa zameria na hlavné priority, t.j. podporu trvalo udržateľnej dopravy, odstraňovanie kapacitných obmedzení v kľúčových sieťových infraštruktúrach a zlepšenie dostupnosti, využitia a kvality informačných a komunikačných technológií.

Alokácia za zdroje EÚ: 3 966 645 373 EUR

(2) OP VaI - Operačný program Výskum a inovácie

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Operačný program Výskum a inovácie nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 - 2013.

Alokácia za zdroje EÚ: 2 266 776 537 EUR.

(3) OP ĽZ – Operačný program ľudské zdroje

Operačný program predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na podporu vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a zraniteľných skupín na trhu práce.

Alokácia za zdroje EÚ: 2 204 983 517 EUR.

(4) OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program KŽP sa zameriava na podporu napĺňania cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast vo všetkých regiónoch Slovenska. Hlavným cieľom je podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečenie ochrany životného prostredia, aktívne prispôsobenie sa zmenám klímy a propagácia energetickej účinnosti a nízkouhlíkového hospodárstva. Program sa zameria na štyri hlavné priority a to: udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, prispôsobenie sa nepriaznivým vplyvom zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy a energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých odvetviach.

Alokácia za zdroje EÚ: 3 137 900 110 EUR.

(5) IROP - Integrovaný regionálny operačný program

Hlavným cieľom operačného programu je prispieť k podpore kvality života a zabezpečenie trvalo udržateľného poskytovania verejných služieb naprieč celou krajinou. To bude prínosom pre vyvážený a udržateľný regionálny rozvoj, ako aj hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť slovenských regiónov, miest a obcí. K hlavným prioritám programu patrí bezpečná a ekologická dopravu v regiónoch, ľahší prístup k účinným a kvalitným verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a miestny rozvoj vedený komunitou.

Alokácia za zdroje EÚ: 1 754 490 415 EUR.

(6) OP EVS - Operačný program Efektívna verejná správa

OP EVS je programovým dokumentom národného charakteru, ktorý bude poskytovať pomoc z Európskeho sociálneho fondu v programovom období 2014 – 2020 s cieľom vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom v každej fáze života resp. podnikania ich prijímateľov. Programová stratégia OP EVS je definovaná tak, aby podporovala napĺňanie priorít stratégie Európa 2020 a prispievala k plneniu cieľov Národného programu reforiem Slovenskej republiky („NPR SR“), ako aj požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy EÚ v relevantných oblastiach a zároveň reflektovala na potreby a výzvy na národnej, resp. regionálnej a lokálnej úrovni, s cieľom zabezpečenia predpokladov pre udržateľný a inkluzívny rast prostredníctvom komplexnej reformy verejnej správy SR.

Alokácia za zdroje EÚ: 278 449 284 EUR.

(7) OP TP - Operačný program Technická pomoc

Na základe skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 sa prostredníctvom samostatného operačného programu posilní najmä systémový prístup k európskym štrukturálnym a investičným fondom, vytvorí vysoko odborná a efektívna podpora pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov dobudovaním efektívneho systému ich regulácie, zvýšením kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na ich riadení, na kontrole a audite, ako aj ochrane finančných záujmov EÚ. Operačný program Technická pomoc tak prispeje k plneniu cieľov Stratégie Európa 2020, ako aj Národného programu reforiem Slovenskej republiky. S jeho podporou sa dosiahne najmä efektívne, účinné a transparentné čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci všetkých operačných programov.

Alokácia za zdroje EÚ: 159 071 912 EUR.

(8) PRV – Program rozvoja vidieka

Program rozvoja vidieka bol schválený vládou SR dňa 14. 05. 2014 a predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na zvýšenie rastu, udržanie a tvorbu pracovných miest na vidieku v súlade s ochranou životného prostredia na dosiahnutie cieľov rozvoja vidieka: podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, zabezpečovať udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych komunít.

Alokácia za zdroje EÚ: 1 545 272 844 EUR.

(9) OP RH – Operačný program Rybné hospodárstvo SR

Operačný program RH predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na trvalo udržateľný a konkurencieschopný sektor rybného hospodárstva. Hlavnými cieľmi sú zvýšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov akvakultúry vrátane zlepšenia bezpečnostných alebo pracovných podmienok, najmä MSP, ochrana a obnovenie vodnej biodiverzity, zlepšenie ekosystémov vzťahujúcich sa k akvakultúre a podpora akvakultúry efektívne využívajúcej zdroje; zabezpečenie zberu relevantných a vysoko kvalitných údajov a analýz Spoločnej rybárskej politiky EÚ za sektor akvakultúry a spracovateľský sektor v súlade s viacročným programom v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o SRP; implementácia opatrení, ktoré podporia uvádzanie na trh a spracovania produktov akvakultúry.

Alokácia za zdroje EÚ: 15 785 000 EUR.

Zdroj informácií: www.partnerskadohoda.gov.sk