ISO normy

To znamená, že systém riadenia podniku je usporiadaný tak, že spĺňa požiadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho výrobkov a služieb. Tiež to znamená, že podnik dodáva výrobky a služby kvalitne a presne podľa objednávky, nedochádza k nedorozumeniam medzi podnikom a jeho odberateľmi.

ISO 9001 - Quality Management Systems

Norma EN ISO 9001 je zameraná na manažérstvo kvality a je aplikovateľná v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na to, či sa jedná o výrobný závod alebo poskytovateľa služieb. Certifikácia EN ISO 9001 dnes predstavuje celosvetovo uznávaný štandard, zavedenie ktorého je východiskom pre realizáciu ďalších opatrení, vedúcich k budovanie dlhodobo udržateľného systému riadenia spoločnosti.

ISO 14001 - Environmental management

Norma EN ISO 14001 sa týka enviromentálneho manažmentu, to znamená manažmentu životného prostredia a je určená výrobcom, dodávateľom a poskytovateľom tovarov a služieb vo všetkých odboroch podnikania. Enviromentálny manažment znižuje dopady činnosti organizácie na životné prostredie, čo má za následok zlepšenie stavu životného prostredia a zároveň zlepšenie profilu každej dotknutej spoločnosti.

ISO 16001 - Energy management systems

EN ISO 16001 je systém manažmentu hospodárenia s energiami. Norma zavádza princípy analýzy existujúcich procesov, prehodnotenie ich využitia, optimalizáciu vo využívaní výrobných priestorov a/alebo ľudských zdrojov. Venuje sa systému riadenia hospodárenia s energiami s cieľom zaistiť ich optimálne využitie a tým dosiahnuť úspory.

ISO 27001 - Information Security Management Systems

Norma EN ISO 27001 je medzinárodný štandard definujúci požiadavky na systém manažmentu bezpečnosti informácií. Systém manažmentu bezpečnosti informácií je systematický prístup k riadeniu bezpečnosti dôverných informácií zahrňujúcich ako zamestnancov, tak procesy.

BS 10500 - Anti-bribery Management System

BS 10500 - Systém antikorupčného manažérstva je predvojom pre príchod novej normy ISO 37001, ktorá stanovuje požiadavky a poskytuje návod na vytvorenie, zavedenie, udržanie a zlepšovanie systému pre riadenie boja s korupciou.