Priame rokovacie konanie z dôvodu ...

Verejný obstarávateľ je pri povodni, požiari, alebo inej život ohrozujúcej situácii nútený flexibilne reagovať a v čo najkratšom čase odstrániť následky takejto mimoriadnej udalosti. Zákon o verejnom obstarávaní pamätá aj na takéto situácie, keď najmä z časových dôvodov nie je objektívne možné uskutočniť postup vo verejnom obstarávaní s lehotami na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a ostatnými úkonmi verejného obstarávateľa s časovým fondom rátajúcim sa v mesiacoch.

Jedným z takýchto postupov je priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti.
V súlade s ustanoveniami zákona nie každá z pohľadu verejného obstarávateľa výnimočná udalosť napĺňa definičné znaky mimoriadnej udalosti, tak aby bolo možné použiť priame rokovacie konanie a tým vyzvať na rokovanie jedného alebo viacerých verejným obstarávateľom vybratých záujemcov.

V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní je pre uplatnenie priameho rokovacieho konania podľa § 58 uvedeného zákona nevyhnutné splnenie troch podmienok (tieto všetky tri podmienky musia byť zároveň, v rovnakom čase):

  • existencia mimoriadnej udalosti,
  • časová tieseň nespôsobená zadávateľom,
  • príčinná súvislosť medzi mimoriadnou udalosťou a časovou tiesňou.

Časová tieseň musí byť bezprostredným následkom mimoriadnej udalosti; musí byť spôsobená mimoriadnou udalosťou; mimoriadna udalosť musí byť príčinou časovej tiesne verejného obstarávateľa. Zároveň táto časová tieseň nesmie byť spôsobená konaním, resp. nekonaním verejného obstarávateľa. Túto časovú tieseň nesmie spôsobiť sám verejný obstarávateľ. Musí vzniknúť bez jeho pričinenia.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že aplikácia mimoriadnej udalosti podľa zákona o verejnom obstarávaní je značne obmedzená a preto verejný obstarávateľ musí náležite skúmať, ak chce použiť priame rokovacie konanie, či udalosť, ktorá nastala napĺňa definičné znaky mimoriadnej udalosti podľa zákona o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie použitia takéhoto postupu je najdôležitejším dokumentom, preto je potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť. Z takéhoto dokumentu musí byť zrejmé, že použitie priameho rokovacieho konanie je jediným možným postupom na odstránenie situácie bezprostredne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí.

Ďalšie podrobnosti nájdete v metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie.