Riadenie rizík v projektoch

Účelom riadenia rizík je prevencia vzniku problémov, ktoré môžu zásadne ovplyvniť výsledky projektu. Cieľom je stanovenie závažnosti problému, identifikácia nositeľa a príprava opatrení na jeho zmenšenie alebo úplné odstránenie.

Hodnota problému alebo rizika (R) sa štandardne stanovuje ako súčin pravdepodobnosti (P) jeho vzniku a veľkosti dopadu (D) na projekt.

R = P x D

V praxi sú bežné dva pohľady na vyjadrenie veľkosti pravdepodobnosti a dopadu. Jedná sa o numerické vyjadrenie a o slovné vyjadrenie.

Z praktického hľadiska je lepšie, ak sa tím zainteresovaný do prípravy analýzy rozhodne realizovať hodnotenie slovné. To znamená, napríklad škálu malá pravdepodobnosť, malý dopad, veľká pravdepodobnosť a veľký dopad. Z takto nastavenej matice sa následne určí závažnosť rizika a úmerne jej veľkosti sa pripravia nevyhnutné opatrenia.

Problémy, ktoré budú ohodnotené ako vysoko závažné s možnosťou fatálnych dopadov na projekt musia byť prostredníctvom vhodných opatrení úplne odstránené alebo pokryté do takej miery, aby projekt negatívne neovplyvnili. Ostatné sa priebežne monitorujú a v prípade dlhšej doby trvania projektu opätovne vyhodnocujú.