Transparentnosť a verejné obstarávanie

V súčasnosti sa spolu s pojmom verejné obstarávanie veľmi často spomínajú aj jeho základné princípy. Zákon o verejnom obstarávaní upravuje 4 základné princípy verejného obstarávania: (I.) princíp rovnakého zaobchádzania, (II.) princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, (III.) princíp transparentnosti a (IV.) princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Princíp transparentnosti v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady týkajúcich sa verejného obstarávania možno charakterizovať ako spôsob, ktorým sa zabezpečí, aby všetci uchádzači boli primerane informovaní o kritériách a spôsoboch, ktoré sa budú uplatňovať na zistenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

V zákone o verejnom obstarávaní je tento princíp zakotvený v rôznych informačných povinnostiach verejných obstarávateľov / obstarávateľov. Najvýznamnejšou z nich sa javí povinnosť uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri nadlimitných zákazkách v európskom, ako aj slovenskom vestníku. Pri podlimitných zákazkách postačuje uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

Zabezpečenie väčšej informovanosti vyplýva aj zo zriadenia profilov jednotlivých verejných obstarávateľoch na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie. Profil na jednom mieste koncentruje základné dokumenty vzťahujúce sa k prebiehajúcemu / ukončenému procesu verejného obstarávania. Zjednotením všetkých dôležitých informácií na jednom mieste sa odbúrala pracnosť vyhľadávania informácií z rôznych zdrojov.

Transparentnosť je princíp, ktorému zákonodarca venuje náležitú pozornosť a postupom času zväčšuje rozsah zverejňovaných dokumentov a informácií tak, aby odborná aj laická verejnosť mala dostatok informácií o tom ktorom verejnom obstarávaní.

Pre zákazky s nízkou hodnotou nie sú stanovené špeciálne pravidlá, teda ani povinnosti týkajúce sa zverejňovania oznámení o vyhlásení takéhoto typu zákazky. Jediná zákonná podmienka týkajúca sa transparentnosti je povinnosť raz štvrťročne uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1 000 eur.

Jednotliví verejní obstarávatelia si zadávanie takýchto zákaziek upravia podľa svojich možností a potrieb. Pri zákazkách, ktoré sú financované z podpôr, rôznych dotačných schém, resp. štrukturálnych fondov sa poskytovateľ snaží zabezpečiť transparentnosť rôznymi zmluvnými podmienkami. Je na prijímateľoch takejto pomoci, aby dôsledne dodržiavali pravidlá, ktoré sú stanovené.

Vo všeobecnosti je možné povedať, že pri takomto type zákaziek sa stanovuje povinnosť zverejnenia informácie o zadávaní zákazky na internetovej stránke verejného obstarávateľa alebo na stránke poskytovateľa. Tým sa zabezpečí, že informácie sa zhromažďujú na jednom mieste a potenciálny záujemca nemusí sledovať množstvo úradných tabúľ, ale len internetovú stránku poskytovateľa. Pri štrukturálnych fondoch a programovom období 2014 – 2020 sa zákazky nad 5 000 Eur budú zverejňovať na stránke Centrálneho koordinačného orgánu, ktorým je Úrad vlády SR.