Trvalo udržateľné verejné obstarávanie

Je preto namieste snaha, aby tieto prostriedky boli využívané čo najefektívnejšie, a prispeli teda k rozvoju miestnej komunity. Pravidlá verejného obstarávania umožňujú stanoviť verejným obstarávateľom viaceré kritéria, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju spoločnosti.

Na úrovni Európskej únie sa postupom času sformovali dve platformy, ktoré navzájom úzko súvisia, vzájomne sa v súčasnosti prelínajú, a kladú si za cieľ zabezpečiť vyššie uvedenú udržateľnosť. Jednoduché skratky GPP a SPP v sebe skrývajú rôzne možnosti, kritéria a pravidlá, tak aby sa aj verejným obstarávaním prispelo k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020.

Skratka GPP (Green Public Procurement) sa dá voľne preložiť ako zelené verejné obstarávanie. Už samotný zákon o verejnom obstarávaní umožňuje stanoviť si podmienku účasti týkajúcu sa environmentálneho manažérstva. Avšak GPP umožňuje oveľa viac, ako len predloženie certifikátu ISO 14 001. Na základe správne definovaného opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky je možné dosiahnuť zníženie spotreby elektrickej energie verejným obstarávateľom alebo množstvo chemických látok používaných pri zabezpečovaní upratovania priestorov verejných obstarávateľov.

Skratku SPP (Sustainable Public Procurement) možno charakterizovať ako trvalo udržateľné verejné obstarávanie. Zahŕňa v sebe sociálne a ekonomické aspekty, ako aj environmentálne aspekty obsiahnuté v GPP. Zákon o verejnom obstarávaní jeden z týchto aspektov upravuje vo svojich ustanoveniach, keď verejným obstarávateľom umožňuje hodnotiť náklady s využitím princípu nákladov životného cyklu. Inou eventualitou vyplývajúcou z SPP, než tou uvádzanou zákonom, je napr. aj možnosť stanovenia povinnosti pre úspešného uchádzača zamestnať určitý počet uchádzačov o zamestnanie pri realizácii predmetu obstarávania.