Výhody zápisu do Zoznamu podnikateľov

Veľa podnikateľských subjektov si pod verejným obstarávaním predstaví množstvo dokladov a dlhé lehoty súvisiace s celým procesom súťaženia. Na predloženie ponuky do súťaže je z pohľadu záujemcu nevyhnutné splniť okrem iného podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Tieto podmienky zahŕňajú potvrdenia zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Daňového úradu, výpis z registra trestov a ďalšie doklady. Celkovo to môže predstavovať až dvanásť dokladov. Predkladanie takéhoto počtu dokladov do každej súťaže, procesu verejného obstarávania, je administratívne náročné a môžu spôsobiť nežiaduce chyby pri predkladaní ponuky.

Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje podnikateľským subjektom nahradenie týchto dokladov v každom procese verejného obstarávania predložením prehlásenia, kde uvedie svoje obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO a registračné číslo, pod ktorým tento podnikateľský subjekt registruje Úrad pre verejné obstarávanie v zozname podnikateľov.

Pre podnikateľov pravidelne sa zúčastňujúcich verejných obstarávaní je zapísanie do zoznamu podnikateľov krokom, ktorý im výrazne skráti prípravu ponuky a eliminuje možné nedostatky v ponuke súvisiace s dokladmi preukazujúcimi osobné postavenie.

Výrazné pozitívum zapísania do zoznamu podnikateľov okrem uvedeného predstavuje aj samotná dĺžka platnosti takéhoto zapísania, ktorá je tri roky. Táto doba už je dostatočná, aby aj subjekty sa zúčastňujúce verejného obstarávania len ojedinele využili výhody takéhoto zapísania.

Ďalšou prednosťou zápisu do zoznamu podnikateľov je aj skutočnosť, že spolu so zápisom do tohto zoznamu môže byť podnikateľ zapísaný ako registrovaný záujemca v elektronickom kontraktačnom systéme.