Profil spoločnosti

Každý z nás má viac ako desať rokov skúseností s realizáciou náročných projektov pre široké spektrum zákazníkov naprieč sektormi národného hospodárstva.

Ako interní zamestnanci sme pracovali pre veľké nadnárodné korporácie, malé tuzemské firmy, neziskový sektor, vysoké školy aj verejný sektor, aby sme sa na jar 2015 stretli v spoločnosti WISEPLAN.

Našim hlavným predmetom činnosti je komplexný servis v oblasti verejného obstarávania a oblasti financovania projektov. Ďalej sa venujeme príprave analytických materiálov a štúdií a v neposlednom rade oblasti vzdelávania.

Predtým, než ponúkneme návrh konkrétneho riešenia, venujeme veľa času hľadaniu ideálnej cesty. Identifikujeme, analyzujeme a vyhodnocujeme pravdepodobnosť vzniku rizík a rozsah ich možných dopadov na realizáciu projektu. Pripravíme opatrenia, ktoré zapracujeme do harmonogramu realizácie projektu, overíme, či všetky zainteresované strany chápu parametre SMART definovaného cieľa a zahájime realizáciu.

Uvedomujeme si, že len spokojný zákazník zabezpečí náš posun vpred. WISEPLAN - Get the Project Done.

Aktuálne témy

ISO normy

ISO (International Organization for Standardization) je názov pre ...